Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu
Özgürmetal Kalıp ve Plastik San. Tic. Ltd.Şti
Nosab Meşe cd.N.11 Nilüfer/Bursa - Türkiye

 

Özgürmetal Kalıp ve Plastik San. Tic. Ltd.Ştiolarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, Özgürmetal Kalıp ve Plastik San. Tic. Ltd.Ştitarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Özgürmetal Kalıp ve Plastik San. Tic. Ltd.ŞtiAydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nininternet adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

İlgili Kişiler: Ürün ve Hizmet Alan Kişi (Müşteri)

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verinin İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin  Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

01 - Kimlik Verileri

Adı, Soyadı, TC Kimlik No.,imza,Vergi Numarası

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
5/2-c - Bir sözleşmeninkurulmasıveya  ifasıyladoğrudan doğruya ilgili olması  kaydıyla, sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
5/2-ç - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Mal & hizmet satışsüreçleri sırasında kimlik bilgileri işlenmektedir.Kimlik bilgileriniz;E-Posta, Telefonyöntemleriyle Firma yetkilerimize bizzat müşteriler tarafından verilmesi yöntemleriyle işlenmektedir.

02 - İletişim Verileri

Adres, E-Posta, Telefon No.

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Mal &hizmet satış, yürütülmesi sırasında E-Posta, Telefon yöntemleriyle,Firma yetkilerimize bizzat müşteriler tarafındanverilmesi yöntemleriyle işlenmekteyoluyla veriler işlenmektedir.

07 – Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kayıtları

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Açık Rızanız ya da 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.Maddesinde belirtilen;
5/2-f - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirketimizi ziyaretiniz sırasında otomatik yollarla, kamera sistemiyle verileriniz işlenmektedir.

10 - Finans Verileri

IBAN No., Kredi Kart No.,

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Finans işlemlerinin yürütülmesi sırasında, E-posta, Telefon, Firma yetkilerimize bizzat müşteriler tarafından verilmesi yöntemleriyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Özgürmetal Kalıp ve Plastik San. Tic. Ltd.Ştitarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları

Kişisel Verileri Kime Aktarıyoruz

Kişisel Verileri Nasıl Aktarıyoruz

Kişisel Verilerin Yurtdışı Aktarımı

01 - Kimlik Verileri

Adı, Soyadı,imza,TC Kimlik No.,Vergi Numarası

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri

E-Mail,

Kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.

02 - İletişim Verileri

Adres, E-Posta, Telefon No.

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri

E-Mail,

İletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.

10 - Finans Verileri

IBAN No.

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel kişi veya kuruluşlar (Bankalar)

E-Mail, Fatura, Dekont

Finans kategorisinde yer alan kişisel verileriniz kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;http://ozgurmetal.com.tr/internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Nosab Meşe cd.N.11 Nilüfer/ Bursa - Türkiye” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya kvkk@ozgurmetal.com.tradresineiletebilirsiniz.

Özgürmetal Kalıp ve Plastik San. Tic. Ltd.Şti.talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

Özgürmetal Kalıp ve Plastik San. Tic. Ltd.Şti

Adres

:

Nosab Meşe cd.N.11 Nilüfer/ Bursa - Türkiye

Telefon

:

+90 224411 15 80

Faks

:

+90 224 411 15 86

Email

:

kvkk@ozgurmetal.com.tr

Mersis

:

0693004664500014

KEP

:

ozgurmetalkalip@hs01.kep.tr

Web

:

http://ozgurmetal.com.tr/

 

 

İlgili Kişiler: Çalışanlar, Çalışan Adayları, Stajyerler, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Ziyaretçiler

Özgürmetal Kalıp ve Plastik San. Tic. Ltd.Ştibünyesindeki Çalışanlar, Çalışan Adayları, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Ziyaretçiler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece ilgili kişilerin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, ilgili kişilere bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.